Avainluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

(1 000 euroa)

1–12/2017

1–12/2016

1–12/2015

1–12/2014*

1–12/2013*

Liikevaihto 331 366 304 340 298 475 295 628 271 235
Korkokate 142 176 131 693 125 018 122 022 110 612
% liikevaihdosta 42,9 % 43,3 % 41,9 % 41,3 % 40,8 %
Tulos ennen veroja 88 210 69 603 69 699 63 137 71 074
% liikevaihdosta 26,6 % 23,9 % 23,4 % 21,4 % 26,2 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 282 191 245 376 230 531 223 903 224 841
Liiketoiminnan kulut yhteensä -182 693 -158 060 -146 128 -143 763 -140 619
Kulu-tuottosuhde 64,7 % 64,4 % 63,4 % 64,2 % 62,5 %
Taseen loppusumma 11 326 105 10 423 646 9 189 391 8 400 544 7 717 389
Oma pääoma 1 017 520 953 402 880 694 841 230 781 086
Oman pääoman tuotto % 7,3 % 6,2 % 6,7 % 5,7 % 8,9 %
Kokonaispääoman tuotto % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,9 %
Omavaraisuusaste % 9,0 % 9,1 % 9,6 % 10,0 % 10,1 %
Vakavaraisuussuhde % 19,1 % 19,5 % 18,8% 18,6 % 19,5 %
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -13 266 -8 411 -6 127 -10 539 -5 859

* Taloudellista lisäinformaatiota Säästöpankkiryhmästä ennen Säästöpankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistämistä (31.12.2014)

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto  

Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan tuotot yhteensä  

Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan kulut yhteensä  

Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut (ei sisällä poistoja)

Kulu-tuottosuhde (ilman poistoja)  

Liiketoiminnan kulut 
Liiketoiminnan tuotot 

Oman pääoman tuottoprosentti  

Kauden tulos 
Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuottoprosentti  

Kauden tulos
Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusasteprosentti  

Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden)
Taseen loppusumma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.